بهینه سازی سیستم های بسته

برای اطمینان از اینکه سیستم های بسته به خوبی نگهداری می شوند و در کارایی مطلوب کار می کنند، ضروری است که شرایط آب درست در تمام زمان ها حفظ شود. این را می توان با استفاده از سیستمهای پیش تصفیه مناسب به دست آورد.
با تکنولوژی پیشرفته مواد شیمیایی سیستم های بسته پارس تابان شیمی ، امکان ارائه مزایای عملیاتی و بهبود عملکرد سیستم های بسته ، سیستم های گرمایشی کم فشار و دیگر مدارهای بسته که از آب به عنوان سیال انتقال حرارت استفاده می کنند, وجود دارد.

  • معرفی محصولات

    ·         پایدار کننده سختی جهت جلوگیری از رسوب در سیستم های بسته

    ·         پراکننده کننده جهت جلوگیری از ته نشینی در سیستم های بسته

    ·         از بین برنده میکروب و باکتری و جلبک در سیستم های بسته